مشاوره روانشناسی

ریشه بسیاری از تنش های اجتماعی و بیماری ها در زمانه ما، افسردگی و اضطراب می باشد. گه گاه عواملی چون بحران های احساسی، مدرسه، امتحانات و کنکور، نوجوانان را شدیدا در معرض آن قرار می دهند. دپارتمان روانشناسی زمان با نوین ترین راهکارها در جهت کاستن از این معضل به فعالیت می پردازد.