برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری و کار آفرینی و خرید بیزینس

یکی از برنامه های مهاجرت سرمایه گذاری و کار آفرینی در کانادا و یا خرید یکی از بیزنس های موجود در کانادا است.

این روش برای اخذ ویزای کاری و در نهایت گرفتن اقامت دائم کانادا مسیر مناسبی می تواند باشد.

و در صورت داشتن سرمایه اولیه به همراه تجربه کافی در زمینه مدیریت در کسب و کار می توان از این طریق برای کل اعضای خانواده اقامت اخذ نمود.در این روش سرمایه های مورد نیاز نسبت به هر استان متفاوت می باشد.